Happy Easter everyone.

Image provided by Yeran G.

Have you seen anything more beautiful than the Melkonian Buildings at night?
This image was taken during the 90th anniversary of Melkonian.
Do you more images that you can share with us.
Upload them or email them to me.

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
Մելգոնեանի մեր տարիներուն, Հաստատու-թեան ներքին կարիքներու արհեստաւորական զա-նազան գործեր կը վստահուէին ուսանողներուն, մեծմասամբ ձեռներէցներուն, զգալի նուազում արձա-նագրելով աշխատանքային ծախսերու ցուցակին վրայ: Կրթարանը ունէր իր սեփական մեքենատունը, ատաղձագործարանը, տպարանը, խոհանոցը, ճա-շարանը, հիւանդանոցը, կարատունը, գրադարանը, հանդերձատունը, տաղավարը, մարզադաշտերը եւ այլ բաժիններ,

We would like to whish every one a very happy and successful 2018 year.

www.MEI1970.org Team

Last Armenia Trip Sept_2012
We hope you will join us in May 2018.

On November 24th of 2017, Gadzag organized Thanksgiving event at Bass Lake, California. The 5 bedroom house was located on the edge of the lake providing a breathtaking view. There 13 attendees MEi1970 Classmates with their wives.

Deadline for Armenia Trip for all Melkoniantsis and Friends has been extended to 12/15/2017.
MelkonianFormalFlyer.pdf

This is from Fresno trip November 27, 2012

See you at Bass Lake in Nov 24, 2017 - 5 years later

Dear friends of Armenian Education,
Since 2012 The Melkonian Alumni International, in association with the class of 1965-1972 is organizing reunions and get together for Melkoniantsis of all ages, together with friends, and relatives. So far, the group has organized tours to Armenia, Mexico, Hawaii, South Carolina, Alaska, California, and New York.
The next scheduled Group destination is Armenia from May 25, 2018 - June 5, 2018.

I am looking forward to this event.
Just imagine - a lake-front house in the hills and a delicious Thanksgiving dinner prepared by the most qualified Armenian chefs.

Pages