Donate what you can to keep Melkonian alive

Flash Ad

These stunning photos are from the last Armenia Trip in July 2018.
Attendees were Koko, Avo, Shahen, Ohan, Hera, Hermine.

Setrag hosted the June 2018 reunion in his backyard.

The celebration has already started.

Bon Voyage 
On May 20th, Koko, Avo and Hovannes stopped by to see Anania in Greece.
After this visit they will headed for Armenia to meet-up with Georgik.
Will update you as time progresses.

Happy Easter everyone.

Image provided by Yeran G.

Have you seen anything more beautiful than the Melkonian Buildings at night?
This image was taken during the 90th anniversary of Melkonian.
Do you more images that you can share with us.
Upload them or email them to me.

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
Մելգոնեանի մեր տարիներուն, Հաստատու-թեան ներքին կարիքներու արհեստաւորական զա-նազան գործեր կը վստահուէին ուսանողներուն, մեծմասամբ ձեռներէցներուն, զգալի նուազում արձա-նագրելով աշխատանքային ծախսերու ցուցակին վրայ: Կրթարանը ունէր իր սեփական մեքենատունը, ատաղձագործարանը, տպարանը, խոհանոցը, ճա-շարանը, հիւանդանոցը, կարատունը, գրադարանը, հանդերձատունը, տաղավարը, մարզադաշտերը եւ այլ բաժիններ,

We would like to which every one a very happy and successful 2018 year.

www.MEI1970.org Team

Last Armenia Trip Sept_2012
We hope you will join us in May 2018.

On November 24th of 2017, Gadzag organized Thanksgiving event at Bass Lake, California. The 5 bedroom house was located on the edge of the lake providing a breathtaking view. There 13 attendees MEi1970 Classmates with their wives.

Pages