Article by Arevelk.am newspaper

             Melkoniansti Community of Los Angeles and class of 1970, we are proud to have made the font page of the www.arevelk.am newspaper located in Yerevan.

Link provided by Sako Arian

Images in this post and text below is the property of www.arevelk.am newspaper.

To read the complete content please click here 

Սեպտեմբեր 29 , 2015

          

 

                    

Միացեալ Նահանգներ- ՀԲԸՄ-ի   Կիպրոսի     «Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան»    տարբեր տարիներու շրջանաւարտներ   դաշտագնացութիւն մը կատարած են Լոս Անճելոսի մէջ: Նշենք,  որ   առիթին մասնակցած են շուրջ    170 շրջանաւարտներ:   «Արեւելք»ի ունեցած տեղեկութիւններով   շրջանաւարտները (յատկապէս 1970  թուականի)   տրամադրուած են      միութիւն մը ստեղծել      հետապնդելու համար  Մելգոնեանի   վերաբացման խնդիրը:  Անոնք   կը մեղադրեն Բարեգործականը   Մելգոնեան  վարժարանը փակելուն մէջ: 

Comments

Haro's picture

It is exciting to see that the Melkoniantsi Community is alive and well and continues to have the same common goal.
This event has raised $ 280.00 by selling T-shirts and Mugs and Melkonian priceless memorabilia.
You can contribute to the benefit by purchasing this priceless Melkonian items by contacting Ohan at 626 200 9870

See you all again soon.

Haro: Class of 1970 and Webmaster